دادگاه بین المللی پناهجویان بر علیه جمهوری فدرال آلمان

تابستان 2013 در برلین

اولین بیانیه و فراخوان برای مشاکرت فعالانه و آمادگی

«انواع مختلف کشتن وجود دارد. میتوان کسی را با فرو کردن چاقو در شکمش کشت،
کسی را با محروم کردن از نان، کسی را با مداوا نکردن بیماری، کسی را با جای دادن در یک مسکن نامناسب،
کسی را با کار کشیدن، کسی را با به خودکشی وادار کردن، کسی را با به جنگ کشاندن و غیره و غیره.
فقط معدودی از اینها در کشور ما ممنوع است.»
(برتولد برشت)

شبکه کاروان برای حقوق پناهندگان و مهاجران در کار سازماندهی دادگاهی بر ضد جمهوری فدرال آلمان میباشد که در نضر است در تابستان 2013 در برلین تشکیل شود. ایده تشکیل این دادگاه در کنفرانسی به پیدایی آمد که در سال 2009 تحت عنوان «بر ضد بی عدالتی در آلمان متحد شوید» در شهر ینا برگذار شد (http://thecaravan.org/node/2125).

شبکه کاروان برای حقوق پناهندگان و مهاجران در برلین زمان و مکان در اختیار پناهندگان و مهاجران خواهد گذاشت تا شکایت های خودشان را علیه جمهوری فدرال آلمان در ملا عام رسماً مطرح کنند. رژیم آلمان متهم خواهد شد در ایجاد دائمی و پیوستۀ اسباب فرار . کشتار انسانها در خارج از مرزهای اروپایی و در ایجاد درد  و  رنج های جسمانیو روانی که پناهندگان و مهاجران در آلمان دچار آن هستند مسئول میباشد.

قرار بر این است شکایتها و ارائه دلیل و ثبوت از سوی سه گروه مطرح گردد: از سوی قربانیان و خانواده های آنها، از دانش آموختگان یا متخصصین مربوطه و از سوی خود پناهندگان و مهاجران.

قربانیان و یا اعضای خانواده های آنها درد  و  رنج هایی را که شخصاً تجربه کرده اند شرح خواهند داد و آنچه را به سرشان آمده است در محضر دادگاه بیان خواهند کرد. متخصصین مربوطه، چه پزشکان، چه وکلای دادگستری یا استاد های جامعه شناسی، حقوق و علوم سیاسی کنش سیاست آلمان را با تواقفتامدها و کنوانسیونهای بین المللی مقایسه و آنرا از نقطه نظر خودشان ارزیابی خواهند کرد.سازمانهای خود پناهندگان و مهاجران مبارزه پناهندگان و مهاجران را طی سالیان دراز در راه حقوق اساسی خودشان توضیح داده، ارزیابی نموده و چشم اندازهای سیاسی را ارائه خواهند کرد. یکی از هدفهای اصلی عبارت است از، جمع آوری مدلرک و اسناد لازم درباره نقض حقوق بشر و نا عدالتی در حق پناهندگان و مهاجران را بتوان در مرحله پیش از دادگاه و در پروسه آمادگی برای برگذاری آن تهیه نمود. این مدارک و اسناد را میتوان هم در اختیار مجامع علاقمند و هم در اختیار سازمانهای حقوق بشر قرار داد.

در ابتدا جلسات آماده سازی محلی برای آمادگی دادگاه در برلین تشکیل خواهد شد. از سال 2012 جلسات آماده سازی گستردتری در خود برلین سازماندهی خواهد شد. از کلیه فعالین تقاضا میشود در آماده سازی دادگاه هم از نظر محتوایی و هم از نظر سازماندهی شرکت کنند. خصوصاً هنرمندانی جستجو میشوند که بتوانند شکایات قربانیان و خوانواده های آنها را با موسیقی  یا اجرای نمایش ارائه کنند. این دادگاه یک محاکمۀ معمولی نیست. ما هستیم که این دادگاه را تشکیل میدهیم و نحوۀ برگذاری آن را هم خودمان تعیین میکنیم. این دادگاه همچنین محل ملاقات انجمن ها و جمعیت های گوناگون پناهندگان از سراسر جمهوری در برلین است. حضور ما در این دادگاه نشانگر مبارزه پیروزمندانه ما بر ضد اقامت اجباری، بر ضد اردوگاههای از جامعه تجزیه شده و بر ضد اخراج از کشور میباشد. هر روزی که ما، علیرقم فشارها، گردهمایی سازمان دهیم، نشانگر فعالیت پیوسته و مداوم و همبستگی تشکل ماست.

با این فراخوان در حقیقت از هم امروز دادگاه ما آغاز میشود. ما میخواهیم تا تابستان 2013 ادارات دولتی و کارکنان آنها را، نهادهای دولتی و کنسرن ها و شرکت های خصوصی را کنترل کنیم که آنها تا چه میزان قوانین معتبر بین المللی را زیر پا میگذارند. اینجا ما به خود حق میدهیم که بر اساس حسیات و شان انسانی خودمان به قضاوت نشسته حکم صادر کنیم. این دادگاه باید از یک سوی بیطرفانه واقعییت ها را ارائه کند و از سوی دیگر بیانگر احساسات ما باشد: احساس خشم و نفرتمان نسبت به قرن ها خدشه دار شدن شاًن انسانی و آزادی ما و تخریب سرزمین های ما بوسیله قدرتهای استسماری به همراه احساس عشق و شادی که گردهمایی مان به ما می بخشد. دادگاه ما مکان همبستگی ما خواهد بود که در آن ما دست در دست هم به خود حق می دهیم جنایتگران و استسمارگران را محاکمه و محکوم کنیم.

ما همگان را فرا میخوانیم تا با مشاکرت فعال به ارادۀ خودشان ایده های خود را در پروسه آمادگی در میان بگذارید. ما از کلیه سازمانهای خودجوش پناهندگان و مهاجدان فرا میخوانیم تا هر چه زودتر در برنامه ریزی و سازماندهی به مشارکت آغاز کنند. ما از تمام دانش آموختگان و متخصصانی که در کارهای روزمره خود شاهد خدشه دار شدن حقوق بشر هستند خواهش میکنیم تجربیات و گذارشهای خودشان را در اختیار ما بگذارند.

بگذارید با گذارش تجربیات خودتان دادگاه از همین امروز آغاز گردد.

برای دریافت ایده های شما، تشویقات شما و آرزوهای شما هر زمان می توانیم در رابطه باشیم.

BERLIN
THE VOICE Refugee Forum / CARAVAN for the Rights of Refugees and Migrants
Haus Bethanien, Südflügel, Mariannenplatz 2, 1099 Berlin
Telefon: 0170 8788124 | Email: the_voice_berlin@gmx.de

NORTH  – HAMBURG
CARAVAN for the Rights of Refugees and Migrants
Brigittenstraße 5, 20359 Hamburg
Telefon: 040 43189037| Email:     free2move@nadir.org

EAST – JENA
THE VOICE Refugee Forum
Schillergässchen 5, 07745 Jena
Telefon: 0176 24568988
Email: thevoiceforum@emdash.org

SOUTH – STUTTGART
THE VOICE Refugee Forum
Böblinger Straße 105, 70199 Stuttgart
Telefon: 0176 27873832 | Email: thevoice_bdw@yahoo.de

WEST – WUPPERTAL
CARAVAN for the Rights of Refugees and Migrants
Marienstraße 52, 42105 Wuppertal
Telefon: 015237865010 | Email:     wuppkarawane@yahoo.de

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert