دادگاه بین المللی پناهجویان بر علیه جمهوری فدرال آلمان

تابستان 2013 در برلین

اولین بیانیه و فراخوان برای مشاکرت فعالانه و آمادگی

«انواع مختلف کشتن وجود دارد. میتوان کسی را با فرو کردن چاقو در شکمش کشت،
کسی را با محروم کردن از نان، کسی را با مداوا نکردن بیماری، کسی را با جای دادن در یک مسکن نامناسب،
کسی را با کار کشیدن، کسی را با به خودکشی وادار کردن، کسی را با به جنگ کشاندن و غیره و غیره.
فقط معدودی از اینها در کشور ما ممنوع است.»
(برتولد برشت)

شبکه کاروان برای حقوق پناهندگان و مهاجران در کار سازماندهی دادگاهی بر ضد جمهوری فدرال آلمان میباشد که در نضر است در تابستان 2013 در برلین تشکیل شود. ایده تشکیل این دادگاه در کنفرانسی به پیدایی آمد که در سال 2009 تحت عنوان «بر ضد بی عدالتی در آلمان متحد شوید» در شهر ینا برگذار شد (http://thecaravan.org/node/2125).

شبکه کاروان برای حقوق پناهندگان و مهاجران در برلین زمان و مکان در اختیار پناهندگان و مهاجران خواهد گذاشت تا شکایت های خودشان را علیه جمهوری فدرال آلمان در ملا عام رسماً مطرح کنند. رژیم آلمان متهم خواهد شد در ایجاد دائمی و پیوستۀ اسباب فرار . کشتار انسانها در خارج از مرزهای اروپایی و در ایجاد درد  و  رنج های جسمانیو روانی که پناهندگان و مهاجران در آلمان دچار آن هستند مسئول میباشد. Weiterlesen

Tribunal International des Réfugiés contre la Republique Federale d’Allemagne

Unifiez contre la continuation de l’injustice coloniale

BERLIN – ETE 2013
Première annonce et appel en vue des préparatifs et d´une participation active

«Il y a plusieurs manières de tuer : soit on vous enfonce un couteau dans le ventre, on vous affame, on ne vous porte pas assistance en cas de maladie, on vous met dans une habitation inadéquate, on vous surcharge de travail, on vous pousse au suicide ou on vous envoie á la guerre etc..Seulement quelques-unes  font l´objet d´ interdiction dans notre pays.»
– Bertolt Brecht –

Le réseau, CARAVANE pour les droits des réfugiés et immigrants organise un tribunal international contre la république fédérale d´Allemagne qui se tiendra á Berlin l´été 2013. L´idée de ce tribunal vit le jour en 2009 á Jena lors de la conférence „Unis contre l´injustice coloniale en Allemagne“. (http://thecaravan.org/node/2125)
CARAVANE pour les droits des réfugiés et immigrants veut offrir á Berlin aux réfugiés et immigrants un espace et la possibilité de formuler leurs plaintes contre le gouvernement de la république fédérale d´Allemagne. Le gouvernement sera au banc des accusés et tenu Co-responsable d´être á l´origine des situations quotidiennes qui poussent les gens á fuir leurs pays, des assassinats aux confins extérieurs de l´Europe et des souffrances physiques et psychiques qui sont devenues le lot quotidien des réfugiés et immigrants en Allemagne. Weiterlesen

Federal Almanya Cumhuriyeti’ne karşı Uluslararası Mültecilerin Mahkemesı

Beraberce sömürgecilik haksızlığına karşı

YAZ 2013 BERLİN
İlk duyuru ve aktif katılım ile hazırlık çalışmalarına çağrı
Öldürmenin pek çok yolu vardır. İnsanın birinin karnına bıçak saplayabilir, elindeki ekmeği alabilir,
hastalığını iyileştirmeyebilir, birini kötü bir evde yaşamaya zorlayabilir, ölesiye çalıştırabilir,
kendini öldürmeye itebilir, savaşa yollayabilir vb. Bizim devletimizde bunların pek azı yasaklanmıştır.” – Bertolt Brecht –

“Mültecilerin ve göçmenlerin hakları için Kervan” iletişim ağı 2013 yazında Berlin’de Federal Almanya Cumhuriyeti’ne karşı uluslararası bir mahkeme düzenliyor. Bu fikir ilk olarak 2009 yılında Jena’da „Almanya’da sömürgecilik haksızlığına karşı hep beraber“ konulu bir konferans esnasında oluşmuştur. (http://thecaravan.org/node/2125)
Mültecilerin ve göçmenlerin hakları için Kervan, Berlin’de mültecilere ve göçmenlere, Federal Almanya Cumhuriyeti’ne karşı ithamlarını kamuoyu önünde dile getirme fırsatını verecektir. Hükümet, günbegün ilticaya sebebiyet vermekle, Avrupa genel sınırlarında cinayet işlemekle ve mültecilerin ve göçmenlerin burada, Almanya’da, her gün yaşadığı psikolojik ve fiziksel acılara müştereken mesuliyetle suçlanıyor. Weiterlesen

Internationale Refugee Tribunal against the Federal Republic of Germany

Unite against Colonial Injustice

SUMMER 2013 IN BERLIN
First announcement and call for active participation and preparation

There are many ways to kill. They can stab a knife in your guts, take away your bread, decide not to cure you from an illness, put you in a miserable house, torture you to death with work, force you to commit suicide, take you to war, etc… Only a few from these are prohibited in our state.
– Bertolt Brecht

The network of the CARAVAN for the rights of refugees and migrants organizes an international tribunal against the Federal Republic of Germany in summer 2013 in Berlin. The idea for this tribunal was generated in 2009 during the conference “United against colonial injustice in Germany” (http://thecaravan.org/node/2125).
The CARAVAN for the rights of refugees and migrants provides refugees and migrants in Berlin to publicly charge the federal republic of Germany in Berlin. The government is charged to be responsible for the daily generation of reasons for people to leave their lands as refugees, for the killing at the outer borders of Europe, and for the psychological and physical suffering, that refugees and migrants experience in their daily life here in Germany. Weiterlesen

Internationales Flüchtlingstribunal gegen die Bundesrepublik Deutschland

Vereint gegen koloniales Unrecht

SOMMER 2013 IN BERLIN

Erste Ankündigung und Aufruf zur aktiven Teilnahme und Vorbereitung
Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, einem das Brot entziehen,
einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum Suizid treiben, einen in den Krieg führen usw. Nur weniges davon ist in unserem Staat verboten.“ – Bertolt Brecht

Das Netzwerk der KARAWANE für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen organisiert ein internationales Tribunal gegen die Bundesrepublik Deutschland im Sommer 2013 in Berlin. Die Idee zu diesem Tribunal entstand in 2009 in Jena bei der Konferenz „Vereinigt gegen koloniales Unrecht in Deutschland“. (http://thecaravan.org/node/2125)
Die KARAWANE für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen wird Flüchtlingen und MigrantInnen in Berlin den Raum und die Zeit geben, ihre Klagen gegen die Regierung der Bundesrepublik Deutschland öffentlich zu erheben. Der Regierung wird zur Last gelegt, mitverantwortlich zu sein für die tägliche Generierung von Fluchtursachen, für das Morden an den europäischen Außengrenzen und für das psychische und physische Leid, das Flüchtlinge und MigrantInnen hier in Deutschland tagtäglich erleben. Weiterlesen